0412-43-18-09 64, вул. В.Бердичівська, Житомир 08:30 – 17:00
Зворотній зв'язок
IMG-LOGO

Послуги та тарифи

Послуги та тарифи / Бактерiологiчнi, вiрусологiчнi, паразитологiчнi та молекулярно-генетичнi дослiдження

Бактерiологiчнi, вiрусологiчнi, паразитологiчнi та молекулярно-генетичнi дослiдження

№ п/п Найменування робіт (послуг) Цiна (без урахування податку на додану вартiсть), гривень Одиниця виміру
1 Бактерiологiчний контроль стерильностi виробiв медичного призначення, iнструментарiю пiсля стерилiзацiї, дiагностичних iмунобiологiчних препаратiв, лiкарських засобiв та iнших об'єктiв 40,1 за одне дослiдження одного об'єкта
2 Визначення загальної кiлькостi мезофiльних анаеробних та факультативно-анаеробних мiкроорганiзмiв в об'єктах середовища життєдiяльностi людини 31,97 за одне дослiдження одного об'єкта
3 Визначення колi-iндексу води та бактерiй групи кишкової палички в харчових продуктах, продовольчiй сировинi та iнших об'єктах середовища життєдiяльностi людини 31,89 за одне дослiдження одного об'єкта
4 Визначення залишкової кiлькостi антибiотикiв у харчових продуктах методом дельвотесту 25,01 за одне дослiдження одного антибіотика в одному продукті
5 Визначення наявностi молочнокислих мiкроорганiзмiв у харчових продуктах 42,55 за одне дослiдження одного об'єкта
6 Мiкроскопiя кисломолочних продуктiв 8,67 за дослiдження одного продукту
7 Виявлення бактерiй родини Enterobacteriaceae, сальмонел, патогенних вiбрiонiв, ентерококiв, золотистого стафiлокока, синьогнiйної палички, протею, сульфiтредукуючих клостридiй, Bacillus cereus, бактерiй роду лейконосток, легiонел, бруцел, лiстерiй, iєрсинiй у харчових продуктах, продовольчiй сировинi та iнших об'єктах середовища життєдiяльностi людини 37,19 за дослiдження одного показника в одному об'єктi
8 Виявлення плiсеневих грибiв та дрiжджiв у харчових продуктах та продовольчiй сировинi 27,03 за дослiдження одного продукту
9 Визначення промислової стерильностi консервованої продукцiї 121,25 за одне дослiдження одного об'єкта
10 Виявлення у борошнi та хлiбобулочних виробах збудника картопляної хвороби 28,36 за одне дослiдження одного об'єкта
11 Визначення мiкробiологiчної чистоти нестерильних лiкарських засобiв, косметичних виробiв i засобiв побутової хiмiї 35,24 за дослiдження одного показника
12 Виявлення бактерiального забруднення середовища життєдiяльностi людини методом змивiв на мезофiльнi аеробнi та факультативно-анаеробнi мiкроорганiзми 11,59 за одне дослiдження
13 Виявлення бактерiального забруднення середовища життєдiяльностi людини методом змивiв на бактерiї групи кишкової палички 9,98 за одне дослiдження
14 Виявлення бактерiального забруднення середовища життєдiяльностi людини методом змивiв на плiсеневi гриби та дрiжджi 9,36 за одне дослiдження
15 Виявлення бактерiального забруднення середовища життєдiяльностi людини методом змивiв на золотистий стафiлокок 17,07 за одне дослiдження
16 Виявлення бактерiального забруднення середовища життєдiяльностi людини методом змивiв на патогенну та умовно-патогенну мiкрофлору 26,81 за одне дослiдження
17 Визначення бактерiального забруднення повiтря закритих примiщень 20,87 за дослiдження одного показника
18 Бактерiологiчнi, вiрусологiчнi або паразитологiчнi та молекулярно-генетичнi дослiдження iз застосуванням ланцюгової полiмеразної реакцiї методом якiсним 110,68 за одне дослiдження
19 Бактерiологiчнi, вiрусологiчнi або паразитологiчнi та молекулярно-генетичнi дослiдження iз застосуванням ланцюгової полiмеразної реакцiї методом флеш або флуоресценцiї 128,15 за одне дослiдження
20 Бактерiологiчнi, вiрусологiчнi або паразитологiчнi та молекулярно-генетичнi дослiдження iз застосуванням ланцюгової полiмеразної реакцiї методом кiлькiсним 241,45 за одне дослiдження
21 Визначення в бiологiчному матерiалi збудникiв iнфекцiйних захворювань (без iдентифiкацiї) 24,86 за одне дослiдження
22 Бактерiологiчнi дослiдження на дисбактерiоз 94,27 за одне дослiдження
23 Iдентифiкацiя мiкроорганiзмiв роду Staphylococcus 25,07 за одне дослiдження
24 Iдентифiкацiя мiкроорганiзмiв роду Streptococcus 35,97 за одне дослiдження
25 Iдентифiкацiя мiкроорганiзмiв роду Meningococcus 39,84 за одне дослiдження
26 Iдентифiкацiя мiкроорганiзмiв роду Corynebacterium 44,72 за одне дослiдження
27 Iдентифiкацiя мiкроорганiзмiв роду Bordetella 25,27 за одне дослiдження
28 Iдентифiкацiя мiкроорганiзмiв роду Enterobacteriaceae 54,8 за одне дослiдження
29 Iдентифiкацiя мiкроорганiзмiв роду Pseudomonadaceae 31,83 за одне дослiдження
30 грибiв роду Candida 14,61 за одне дослiдження
31 Iдентифiкацiя мiкроорганiзмiв родiв Campylobacter, Yersinia, Vibrio, Leptospsra i Brucella 57,83 за одне дослiдження одного роду мiкроорганiзмiв
32 Iдентифiкацiя збудника ботулiзму 309,84 за одне дослiдження
33 Визначення наявностi ботулiнiчного токсину в реакцiї нейтралiзацiї на бiлих мишах 209,84 за одне дослiдження
34 Профiлактичне дослiдження на носiйство: 1) збудникiв кишкових iнфекцiй 27,16 за одне дослiдження
35 Профiлактичне дослiдження на носiйство: 2) золотистого стафiлокока 22,63 за одне дослiдження
36 Серологiчне дослiдження на носiйство збудника черевного тифу 16,27 за одне дослiдження
37 Визначення чутливостi культур мiкроорганiзмiв до антибiотикiв (12 дискiв) 21,73 за одне дослiдження одного виду мiкроорганiзмiв
38 Бактерiологiчнi та вiрусологiчнi дослiдження: 1) бiологiчного матерiалу та проб з об'єктiв середовища життєдiяльностi людини iз застосуванням реакцiї непрямої гемаглютинацiї 22,22 за одне дослiдження
39 Бактерiологiчнi та вiрусологiчнi дослiдження: 2) бiологiчного матерiалу та проб з об'єктiв середовища життєдiяльностi людини iз застосуванням реакцiї аглютинацiї 27,57 за однедослiдження
40 Виявлення: 1) збудника сибiрки в об'єктах середовища життєдiяльностi людини (ґрунт, сировина тваринного походження тощо) 179,91 за одне дослiдження одного об'єкта
41 Виявлення: 2) лептоспiр у водi водоймищ господарсько-питного та культурно-побутового водокористування 176,37 за одне дослiдження
42 Виявлення: 3) збудникiв природно-осередкових iнфекцiй в об'єктах середовища життєдiяльностi людини (туляремiї, лiстерiозу, єрезiпелоїду i iєрсинiозiв) в польовому матерiалi 60,36 за дослiдження одного показника
43 Бактерiологiчнi дослiдження iз застосуванням реакцiї мiкроаглютинацiї лептоспiр 154,81 за одне дослiдження
44 Бактерiологiчнi або вiрусологiчнi дослiдження бiологiчного матерiалу та проб з об'єктiв середовища життєдiяльностi людини iз застосуванням iмунофлуоресцентної мікроскопії 22,89 за одне дослiдження
45 Контроль за якiстю поживних середовищ методом: Титрацiйним 45,02 за один тест-штам або одну сумiш штамiв
46 Контроль за якiстю поживних середовищ методом: Якiсним 33,26 за одне дослiдження
47 Видiлення: 1) ентеровiрусiв, аденовiрусiв з об'єктiв середовища життєдiяльностi людини на культурi клiтин з негативним результатом 109,25 за одне дослiдження одного виду вiрусу в одному об'єктi
48 Видiлення: 2) ентеровiрусiв, аденовiрусiв з об'єктiв середовища життєдiяльностi людини на культурi клiтин з позитивним результатом 242,04 за одне дослiдження одного виду вiрусу в одному об'єктi
49 Бактерiологiчнi, вiрусологiчнi або паразитологiчнi дослiдження бiологiчного матерiалу та проб з об'єктiв середовища життєдiяльностi людини iз застосуванням iмуноферментного аналiзу 39,39 за одне дослiдження
50 Видова дiагностика комах, що мають епiдемiчне значення (синантропнi мухи, кровоссальнi комари, клiщi та компоненти гнусу) 7,56 за одне дослiдження одного екземпляра
51 Визначення: 1) яєць та личинок гельмiнтiв, цист та ооцист кишкових найпростiших у городинi, садовинi за методами Романенка, Фiлоненко 23,16 за одне дослiдження однiєї проби
52 Визначення: 2) яєць та личинок гельмiнтiв, цист та ооцист патогенних найпростiших у водi питнiй, плавальних басейнiв, вiдкритих водоймищ господарсько-побутового призначення та стiчнiй водi за методами Романенка, Новосiльцева, Падченка, Фiлоненко 33,58 за одне дослiдження однiєї проби
53 Визначення: 3) яєць та личинок гельмiнтiв, цист, ооцист кишкових патогенних найпростiших, личинок гельмiнтiв в осадi стiчних вод, кецi, мулi, твердiй фракцiї сiльськогосподарських стокiв, ґрунтi, пiску i твердих побутових вiдходах за методами Романенка, Падченка або Фiлоненко 39,5 за одне дослiдження однiєї проби
54 Визначення: 1) пухопероїдiв у пусi, пiр'ях i вовнi 11,82 за одне дослiдження
55 Визначення: 2) демодекоїдних клiщiв 7,87 за одне дослiдження
56 Дослiдження побутового пороху на наявнiсть алергенних та iнших клiщiв 30,85 за одне дослiдження
57 Виявлення шкiдникiв у запасах харчових продуктiв (сухофрукти, зернобобовi, борошно та крупи) 9,59 за одне дослiдження
58 Дослiдження: 1) риби, рибопродуктiв, ракоподiбних та молюскiв на личинки гельмiнтiв, найпростiших, конеподiв та iнших паразитiв риб, небезпечних для здоров'я людини 19,31 за одне дослiдження
59 Дослiдження: 2) м'яса та м'ясопродуктiв на личинки гельмiнтiв 18,42 за одне дослiдження
60 Дослiдження: 3) пилу, змивiв з поверхнi предметiв довкiлля на яйця гельмiнтiв, цисти та ооцисти найпростiших 19,52 за одне дослiдження
61 Дослiдження бiоматерiалу: 1)фекалiй на яйця, личинки, фрагменти гельмiнтiв методами збагачення, Бермана i товстого мазка за Като 10,59 за одне дослiдження
62 Дослiдження бiоматерiалу: 2)дуоденального вмiсту на яйця, личинки, фрагменти гельмiнтiв та найпростiшi 11,33 за одне дослiдження
63 Дослiдження бiоматерiалу: 3)сечi на гельмiнти та їх яйця i личинки 11,5 за одне дослiдження
64 Дослiдження бiоматерiалу: 4)харкотиння на яйця, личинки, фрагменти гельмiнтiв та найпростiшi 12,14 за одне дослiдження
65 Дослiдження: 1) перiанального зскрiбка на яйця гельмiнтiв 2,97 за одне дослiдження
66 Дослiдження: 2) фекалiй на патогеннi кишковi найпростiшi 17,92 за одне дослiдження
67 Обстеження партiї товару на наявнiсть членистоногих 39,6 за одне дослiдження
68 Дослiдження кровi на плазмодiї малярiї та iншi паразити кровi з фарбуванням 19,49 за одне дослiдження