0412-43-18-09 64, вул. В.Бердичівська, Житомир 08:30 – 17:00
Зворотній зв'язок
IMG-LOGO

Послуги та тарифи

Рiзне

№ п/п Найменування робіт (послуг) Цiна (без урахування податку на додану вартiсть), гривень Одиниця виміру
1 Визначення шкiдливих i небезпечних факторiв виробничого середовища, технологiчного та трудового процесу з метою атестацiї робочих мiсць (без урахування вартостi дослiджень/вимiрювань) 15,85 за одне робоче мiсце
2 Навчання на робочих мiсцях фахiвцiв вiдомчих лабораторiй методам проведення бактерiологiчних, вiрусологiчних, паразитологiчних та iнших дослiджень 77,68 за одного слухача за один день
3 Проведення гiгiєнiчного навчання громадян, професiйна чи iнша дiяльнiсть яких пов`язана з небезпечними факторами, обслуговуванням населення, з метою запобiгання виникненню захворювань, поширенню масових iнфекцiйних та неiнфекцiйних захворювань, отруєнь, у тому числi харчових 8,85 за одного слухача за одну годину
4 Профiлактична дезiнфекцiя: 1) поверхонь, примiщень, транспортних засобiв тощо 1,13 за один кв. метр за 1 обробку
5 Профiлактична дезiнфекцiя: 2) води в колодязях 6,22 за одну обробку
6 Профiлактична дезiнфекцiя: 3) неканалiзованих туалетiв 8,87 за одну обробку
7 Санiтарна обробка ураженої педикульозом особи 9,95 за одну особу
8 Дезiнсекцiя в примiщеннях 1,48 за один кв. метр
9 Визначення чутливостi мiкроорганiзмiв до дезiнфекцiйних засобiв або антисептикiв 17,75 за одне дослiдження
10 Контроль роботи парових, повiтряних та газових стерилiзаторiв з використанням: 1) бiологiчних iндикаторiв 76,86 за один об`єкт
11 Контроль роботи парових, повiтряних та газових стерилiзаторiв з використанням: 2) хiмiчних iндикаторiв 21,38 за один об`єкт